آموزش ریاضی پایه پنجم و شش : مفاهیم مشترک

درس ریاضی

enlightenedمبحث الگو ها

قسمت 1   و قسمت 2  و قسمت 3   و قسمت 4  و قسمت 5  و قسمت 6   و قسمت 7  و قسمت 8  و قسمت 9

enlightenedمبحث عدد صحیح

قسمت 1  و  قسمت2  و قسمت 3   و قسمت 4 و قسمت 5 و قسمت 6

enlightenedمبحث بخش پذیری

قسمت 1 و قسمت 2  و قسمت 3 و قسمت 4 و قسمت 5 و قسمت 6 و قسمت 7