mail     mail     mail     mail     mail     mail


 عرض سلام و احترام 

لینکهای مربوط به کلاسهای زبان 

توجه: دقت بفرمایید هر دانش آموز وارد لینک کلاس خود شوند

 


mail  کلاس های پیش دبستان  PRE SCHOOL

https://online.pooyeshschool.ir/pre-school1

(سرکار خانم احمدی)

https://online.pooyeshschool.ir/pre-school2

(سرکار خانم بیاتی)

 

 

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه اول

 

https://online.pooyeshschool.ir/english-class1A

(سرکار خانم ابراهیمی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class1B

(سرکار خانم بیاتی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class1c

(سرکار خانم احمدی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class1d1

(سرکار خانم یگانه)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class1d2

(سرکار خانم کنی)

 


 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه دوم

https://online.pooyeshschool.ir/english-class2a

(سرکار خانم یگانه)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class2b

(سرکار خانم ابراهیمی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class2c

(سرکار خانم بیاتی)

 

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه سوم

 

https://online.pooyeshschool.ir/english-class3A

(سرکار خانم بیاتی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class3B

(سرکار خانم احمدی)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class3C

(سرکار خانم یگانه)

https://online.pooyeshschool.ir/english-class3D

(سرکار خانم ابراهیمی)