باسلام

اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز کلیه محتوای های آموزشی پایه اول توسط سرکار خانم ها فرخی ، خجسته و موذنی تهیه گردیده است.