آموزش ریاضی پایه پنجم

به نام خدا

ویدئو های آموزشی توسط آقای مصطفی مجدآبادی جهت یادگیری بهنر شما تهیه گردیده است.

آموزش ریاضی پایه پنجم و ششم : مفاهیم مشترک ریاضی

فصل اول :

مبحث الگوها

قسمت 1 و قسمت 2 و قسمت 3 و قسمت 5 و قسمت 6 و قسمت7 و قسمت8 و قسمت 9 و قسمت 10 و قسمت 11 و قسمت 12

فصل سوم :

مبحث جمع و تفریق اعداد مرکب

قسمت 1   و قسمت 2 و قسمت 3   و قسمت 4  و قسمت 5    و  قسمت 6  و قسمت 7

 مبحث نسبت

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3

مبحث درصد

قسمت 1

فصل چهارم :

مبحث زاویه و نیمساز

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3  و  قسمت 4

فصل هفتم :

مبحث جمع آوری و نمایش داده ها 

قسمت 1