آموزش ریاضی 

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 1

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/1.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 2

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/2.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 3

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/3.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت5

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/5.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 6

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/6.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 7

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/7.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 8

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/8.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 9

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/9.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 10

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/10.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 11

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/11.mp4

آموزش ریاضی فصل اول مبحث الگو ها قسمت 12

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/5/riyazi/olguyabi/12.mp4