باسلام 

محتوای آموزشی درس ریاضی پایه های پنجم و ششم :

enlightenedمبحث عدد نویسی

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3  و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7  و  قسمت 8

enlightenedمبحث کسر

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3  و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7  و  قسمت 8  و  قسمت 9  و  قسمت 10  و  قسمت 11  و   قسمت 12  و  قسمت 13  و     قسمت 14  و قسمت 15  و  قسمت 16  و  قسمت 17  و  قسمت 18  و  قسمت 19  و  قسمت 20  و  قسمت 21