باسلام 

محتوای آموزشی درس ریاضی پایه های پنجم و ششم :

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت 1

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici1.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت2

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici2.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت3

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici3.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت4

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici5.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت5

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici5.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت6

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici6.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت7

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici7.mp4

آموزش ریاضی پنجم و ششم، فصل اول، مبحث عددنویسی، قسمت8

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/mohtavaamuzesh/6%265/riyazi/adadnevici8.mp4