اطلاعیه ارائه کارنامه نیمسال اول1400-99

اطلاعیه ارائه کارنامه نیمسال اول1400-99

به نام خداوند علم و ادب 

جدول زمانبندی کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99 خدمتتان ارائه می گردد.