روز معلم گرامی باد

روز معلم گرامی باد

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
مهر ایزدی بر فراز دستان پر مهرت که هنرمندانه لوح وجود انسان را نقش میبندی و به او راه درست زیستن می آموزی.
آموزگار عزیز درود بر قلبت که شغل را  با عشق پیوند زده ای ... این پیوند مبارک. 
و روز تو مهربان آموزگار پویشی گرامی باد.

مجتمع آموزشی پویش