گزارش عملکرد کلاس نقاشی ماه مهر پایه های پنجم و ششم

گزارش عملکرد کلاس نقاشی ماه مهر پایه های پنجم و ششم

به نام خدا

پایه پنجم

جلسه اول

موضوع: سبک سوررئال

شیوه:تغییر در اثر هنرمندان

هدف:تعیین سطح کار هنر آموزان، آشنایی با سبک های مختلف در دوره آموزشی،ساختار شکنی،تمرکز،ایجاد خلاقیت.

جلسه دوم

موضوع:دایره رنگ

هدف:آموزش رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

جلسه سوم

موضوع :تقارن و آموزش رنگ های گرم و سرد.

شیوه:کامل کردن نقاشی

هدف:یادگیری تناسبات،تقارن در محیط پیرامون.

پایه ششم

جلسه اول

 

موضوع:سبک سوررئال

شیوه:تغییر در اثر هنرمندان

هدف:تعیین سطح کار هنر آموزان، آشنایی با سبک های مختلف در دوره آموزشی،ساختار شکنی،تمرکز،ایجاد خلاقیت

جلسه دوم

موضوع:مبانی طراحی

شیوه:طراحی از طبیعت بی جان

هدف:یادگیری اصول اولیه طراحی

 

جلسه سوم

موضوع:دایره رنگ

هدف:آموزش رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

باتشکر 

حامدی 

مربی هنر

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/pish/gozaresh/1/dafb048470b883ab5e9c54e5205f3717.pdf