جلسه آشنایی دانش آموزان پایه اول با آموزگار و مشاور دبستان پویش

جلسه آشنایی دانش آموزان پایه اول با آموزگار و مشاور دبستان پویش

به نام خدا

مصاحبه آشنایی آموزگار پایه اول و مشاور دبستان سرکار خانم اکبری با دانش آموزان عزیز و اولیاء محترمشان جهت آشنایی و تشکیل فایل اختصاصی برای هر دانش آموز.

مجموعه پویش به سوی شروع قدرتمند سال تحصیلی جدید پیش خواهد رفت.

گزارش تصویری