جلسه آشنایی دانش آموزان ورودی پایه پنجم و ششم با جناب آقای مجد آبادی دبیر ریاضی

جلسه آشنایی دانش آموزان ورودی پایه پنجم و ششم با جناب آقای مجد آبادی دبیر ریاضی

به نام خدا

جلسه آشنایی دانش آموزان ورودی پایه پنجم و ششم با جناب آقای مجد آبادی دبیر محترم ریاضی ( دبیر مجموعه های تیز هوشان و مبتکر روش های نوین در ریاضی)

مجموعه پویش به سوی شروعی قدرتمند در سال جدید پیش خواهد رفت.

گزارش تصویری