برنامه هفتگی درسی

به نام خداوند بخشنده مهربان

برنامه هفتگی درسی دانش آموزان به  تفکیک کلاس ها خدمتتان ارائه می گردد.

پایه پیش دبستان : http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/63bff0332afce04051b9552f34dc3e81.jpg

پایه اول کلاس ستاره:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/832c7168fc114882730c937c1206cd7e.jpg

پایه اول کلاس خورشید:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/b2d913ee31f6ed132090a5e32d8356eb.jpg

پایه دوم کلاس 2/1:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/b091bf3a9324fbe3a45823225c15343a.jpg

پایه دوم کلاس 2/2 :http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/d4350ba6adf1b4edfc4adc685f2689e3.jpg

پایه سوم کلاس 3/1:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/459dae6d5de97c6d2a0cf6545b143449.jpg

پایه سوم کلاس 3/2:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/2ab6ff492de437da3228e94cf0d136a1.jpg

پایه چهارم کلاس 4/1: http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/26da4e9f1e907420c7c5e6aef5ea0ece.jpg

پایه چهارم کلاس 4/2:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/f62312aec7066378e5ce6f8309cfa7a0.jpg

پایه پنجم کلاس 5/1:http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/5e1a665eb1273708b0e3ec8857da9b0b.jpg

پایه پنجم کلاس 5/2 :http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/1867403e8b7f656a959390e307a8c25b.jpg

پایه ششم کلاس 6/1 :http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/b2bca755861cf4588dad20df0f109bc0.jpg

پایه ششم کلاس 6/2 : http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/barnamehdarsi/735cd16f529f55f263ddd90a9ec552d2.jpg

گزارش تصویری