آموزش لگو

طرح درس کلاس پیش دبستان

نام طرح درس : آشنایی با لگو

اهداف: تقویت حس لامسه ،تقویت مشاهده صحیح ،توانایی بیان نظرات ،پشتکار ،تقویت اعتماد به نفس

در ابتدا دانش آموزان با مقررات کلاس آشنا شدند. در مرحله نخست در مورد قطعات لگو و خصوصیات ظاهری آنها صحبت کردیم ، به کمک دانش آموزان قطعات را نام گذاری کردیم و از آنها خواستیم به صورت آزاد و دلخواه سازه هایشان را بسازند. سازه های بچه ها همراه خودشان تحلیل و بررسی شد.

 

نام طرح درس : سکسکه

اهداف : آشنایی با احساس ترس و مقابله با آن ، بیان نظرات ،تقویت مهارت کار با دست ،برقراری ارتباط مشارکت ،تقویت خلاقیت ،ایجاد علاقه کمک به دیگران ،پشتکار ،تقویت اعتماد به نفس

در ابتدا مقررات را به دانش آموزان یادآوری کردیم ،قصه مربوط به طرح درس گفته شد. دانش آموزان به صورت انفرادی سازه  هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر آن بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : جینا زرافه کوچولو

اهداف : تقویت مهارت حل مسئله ،بیان نظرات ،آشنایی با حیوانات ( زرافه و ویژگی آن ها) ،آشنایی با مکان های عمومی (باغ وحش ) آشنایی با مشاغل ( دامپزشک ) ،آشنایی با مفهوم ارتفاع

درابتدا قصه مربوط به طرح درس گفته شد. در مورد شرایط زندگی و خصوصیات زرافه صحبت کردیم و به صورت فردی دانش آموزان سازه هایشان را در مورد چالش قصه ساختند و مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش صحبت شد.

 

نام طرح درس : قطار جت

اهداف : آشنایی باوسایل نقلیه هوایی ( جت ) و زمینی ( قطار ) ،آشنایی با مفاهیم ریاضی ( سرعت ،تند و کند ) ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات ،برقراری ارتباط و مشارکت ،پشتکار ،تقویت اعتماد به نفس ،کمک به دیگران

در ابتدا قصه مربوط به طرح درس گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به سفر رفتن و وسایل نقلیه ای که برای سفر رفتن می توان استفاده کرد ،پرسیده شد. دانش آموزان به صورت انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس :کدو قل قله زن

اهداف : آشنایی با جنگل ،آشنایی با حیوانات وحشی ،بیان نظرات |،تقویت کار با دست ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،اهمیت امنیت ،اهمیت نوع دوستی

قصه ای شبیه به قصه کدو قل قله زن گفته شد. در حین داستان سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد . دانش آموزان انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : مهمان کوچولو

اهداف : آشنایی با مفاهیم ریاضی ( ارتفاع ) ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،بیان نظرات ،پشتکار

قصه ای در مورد کمک و مهربانی به کوچکتر ها گفته شد. دانش آموزان انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : کمک دستم به بادکنک نمی رسد

اهداف : آشنایی با مفاهیم ریاضی ( کوتاه تر ،بلندتر ،..) ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط ومشارکت ،کمک به دیگران

قصه ای در مورد بازی با بادکنک گفته شد. دانش آموزان انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : ببین و بساز

اهداف : آشنایی با مفاهیم ریاضی ( بازی با اعداد) ، آشنایی با جهت ها ( راست ،چپ ،...) ، تقویت حواس پنجگانه ، کار گروهی ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت خلاقیت ،آشنایی با مفهوم دسته بندی

در ابتدا در مورد دسته بندی (رنگ ،شکل ،اندازه ،...) توضیحاتی داده شد. (رنگ ،شکل ،اندازه ،...)  دانش آموزان گروه بندی شدند. در گروه ها شروع به ساخت سازه های که معیارهای مشخص شده را داشته باشد شدند و در انتها به تحلیل و بررسی سازه هایشان پرداختند.

 

نام طرح درس : سیاره خیالی

اهداف : آشنایی با فضا ،آشنایی با حواس پنجگانه ،بیان نظرات ،تقویت مهارت کار با دست ،برقراری ارتباط مشارکت ،تقویت خلاقیت ،احترام به نظرات دیگران ،پشتکار ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار

برای دانش آموزان در مورد فضا و سیارات صحبت شد. در حین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

نام طرح درس : نجات بچه فیل

اهداف: آشنایی با حیوانات (فیل)،آشنایی با مکان های عمومی (باغ وحش)،مهارت کار با دست ،بیان نظرات ،مهارت حل مسئله،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،کمک به دیگران ، تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار ،ایجاد علاقه به حیوانات ،تقویت خلاقیت ،تقویت حس مسئولیت پذیری

 

مورد حیوانات باغ وحش قصه ای گفته شد. سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

نام طرح درس : داستان تلق و تلوق

اهداف : آشنایی با مفاهیم ریاضی(اندازه گیری)،آشنایی با وسایل نقلیه زمینی(قطار)،تقویت کار با دست ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،اهمیت امنیت ،تقویت حس مسئولیت پذیری

برای دانش آموزان در مورد روستا و حیوانات اهلی قصه گفته شد.در حین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

نام طرح درس : فرشته آرزوها

اهداف : آشنایی باعلایق و خواسته ها،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ، تقویت اعتمادبه نفس ،پشتکار

 برای دانش آموزان قصه گفته شد.در حین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : داستان پست

اهداف: آشنایی با وسایل ارتباطی (نامه)،آشنایی با اداره پست، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت اعتمادبه نفس ،تقویت حس مسئولیت پذیری ،آشنایی با نیازهای ارتباطی

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با پست  گفته شد.در حین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

نام طرح درس : بازی آزاد

در این جلسه طرح درسهای گذشته یادآوری شد. دانش آموزان به صورت دلخواه و آزاد سازه هایشان را ساختند.

 

نام طرح درس : مزرعه خانوادگی سارا

اهداف :آشنایی با کشاورزی ،مزرعه ،حیوانات اهلی ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار ،قانون مندی و نظم در طبیعت

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

نام طرح درس : پولی کوپتر

اهداف : آشنایی با شغل پلیس و وظایف آن ،آشنایی با وسایل نقلیه هوایی ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : به دنبال دایناسورها

اهداف: آشنایی با مکان های عمومی (موزه ) ،آشنایی با دایناسورها ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : لانه حشرات

اهداف : آشنایی با موجودات زنده (حشرات و نیازهایشان ) ،مراقبت از محیط زیست ، بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس :ترب غول آسا

اهداف : آشنایی با سبزیجات که زیر خاک رشد می کنند ،آشنایی با مفهوم سبک و سنگین ، بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : آدم برفی

اهداف : آشنایی با انواع پوشاک زمستانی ، بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : جشن تولد رودی

اهداف :  بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله ،ایجاد علاقه به دوستیابی

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : مجسمه معروف

اهداف: آشنایی با مفاهیم ریاضی (موقعیت و جهت ) ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،صبر و رعایت نوبت ،احترام به نظر دیگران

برای دانش آموزان در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : آتش سوزی در ایستگاه

اهداف : آشنایی با آتش نشان و کار آن ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،صبر و رعایت نوبت ،احترام به نظر دیگران

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : باغ وحش

اهداف : آشنایی با مفاهیم ریاضی (ارتفاع ،اندازه گیری )،آشنایی با مکان های عمومی (باغ وحش ) بیان نظرات ،تقویت کار با دست ،تقویت کار گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : سرکار رفتن با اتوبوس

اهداف : آشنایی با وسائل نقلیه عمومی ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله ،اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : وسایل نقلیه زمینی

اهداف : آشنایی با وسایل نقلیه زمینی ، بیان نظرات ،تقویت کار با دست ، تقویت مهارت  برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس

برای دانش آموزان در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

نام طرح درس : آرزوی پرواز

اهداف : آشنایی با پرندگان و خصوصیات آن ها ،آشنایی با وسایل نقلیه هوایی ،بیان نظرات ،تقویت کار با دست ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار،احساس مسئولیت ،تقویت مهارت حل مسئله ،کار گروهی

برای دانش آموزان قصه ای در ارتباط با موضوع طرح درس گفته شد .درحین سوالاتی برای ارتباط بیشتر دانش آموزان با طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان انفرادی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/GOZARESH/e039adeff056626a5b757f51e14119ea.docx

طرح درس کلاس اول

نام طرح درس : آشنایی با لگو

 

اهداف: تقویت حس لامسه ،تقویت مشاهده صحیح ،توانایی بیان نظرات ،پشتکار ،تقویت اعتماد به نفس 

 

در ابتدا دانش آموزان با مقررات کلاس آشنا شدند. در مرحله نخست در مورد قطعات لگو و خصوصیات ظاهری آنها صحبت کردیم ، به کمک دانش آموزان قطعات را نام گذاری کردیم و از آنها خواستیم به صورت آزاد و دلخواه سازه هایشان را بسازند. سازه های بچه ها همراه خودشان تحلیل و بررسی شد.

 

نام طرح درس: خانواده

اهداف: آشنایی با اعضای خانواده ،جایگاه هر کدام ،تقویت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات ،احترام به اعضای خانواده ،ایجاد علاقه به خانواده ،تقویت مسولیت پذیری ،تقویت اعتماد به نفس ، پشتکار

درابتدا در مورد خانواده و فامیل و افرادی که با آنها زندگی می کنیم و وظایفشان صحبت می کنیم ،دانش آموزان انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس :علائم راهنمایی و رانندگی

اهداف : آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی ،تقویت مهارت کار با دست ،تقویت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت کار گروهی ، رعایت مقررات ، احترام به حقوق دیگران ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار، بیان نظرات ،

برای دانش آموزان قصه در مورد شهر بدون علائم راهنمایی و رانندگی و مشکلات  آن را با دانش آموزان بررسی شد. دانش آموزان  و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند. 

 

نام طرح درس :حیوانات

اهداف : آشنایی با خصوصیات بعضی حیوانات ،مهارت حل مسئله ،تقویت برقراری ارتباط و مشارکت ،بیان نظرات ،ایجاد علاقه به کتاب و تحقیق، ترغیب به مشورت ، ایجاد علاقه به طبیعت و حیوانات ، تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار

درابتدا قصه ای در مورد دوستی با حیوانات و نگهداری آنها گفته شد. دانش آموزان به صورت انفرادی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس :داستان برج های بلند و محکم

اهداف: آشنایی با مفاهیم ریاضی ( ارتفاع ،مفهوم استقامت واستحکام) ،تقویت کار با دست ،بیان نظرات ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ، تقویت اعتماد به نفس

در ابتدا قصه مربوط به طرح درس گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به برج ها و...،پرسیده شد. دانش آموزان به صورت گروهی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

 

نام طرح درس:داستان مسافر کوچولو

اهداف :آشنایی با سیاره ها ، تقویت کار با دست ،بیان نظرات ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس  

در ابتدا قصه  مربوط به فضا و سیاره ها گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : مشاغل

اهداف: آشنایی با مشاغل مختلف خدماتی (پزشک ،آتش نشان ،لوله کش ،نجار ،نانوا ،....) ،اهمیت لزوم هر کدام از مشاغل

تقویت کار با دست ،بیان نظرات ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط  و مشارکت ،احترام به مشاغل مختلف ، تقویت اعتماد به نفس

در ابتدا با دانش آموزان فعالیتی برای شناخت  بهتر مشاغل انجام شد. . دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس :جغرافیا

اهداف : آشنایی با بافت های مختلف جغرافیایی( کویر ،قطب ،جنگل ) ،آب وهوا و پوشش گیاهی ،انواع پوشاک در این مناطق ،وسایل نقلیه مختلف ، تقویت کار با دست ،بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط  و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،پشتکار ،توجه به نظم و قانونمندی طبیعت

در مورد شرایط جغرافیایی مختلف صحبت شد و سوالاتی در مورد طرح درس پرسیده شد. . دانش آموزان به صورت گروهی  سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : اعضای بدن

اهداف : آشنایی با اعضا بدن ، داخلی ( قلب ،مغز ،....) ، خارجی (دست ،پا ،چشم ،...) اهمیت آنها ،، تقویت کار با دست بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت مراقبت از اعضای بدن ،پشتکار

در مورد اعضا بدن صحبت شد و اهمیت آنها ، دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند. 

 

نام طرح درس : فروشگاه

اهداف : تقویت کار با دست ،بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،مقایسه انواع مواد غذایی ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری

در ابتدا قصه  مربوط به فروشگاه  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : پری دریایی

اهداف : آشنایی با محیط زیر آب ،دریا ، آشنایی با حیوانات آبزی ،استفاده از قوه تخیل ،مهربانی ،کنجکاوی ،تقویت کار با دست ،بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری

در ابتدا قصه  مربوط به دریا  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : خانه و ساختمان

اهداف :آشنایی با خانه های مختلف ،مقایسه و طبقه بندی ، بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،کمک به یکدیگر

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : مسافران گرسنه

اهداف : آشنایی با انواع وسیله نقلیه ،بیان نظرات ،تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،کمک به یکدیگر ،اهمیت زمان ،

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : میوه ها

اهداف : آشنایی با میوه های مختلف ،آشنایی با حس چشایی ( ترش ،شیرین ،....)،تقویت حواس ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،

 

در ابتدا در مورد موضوع طرح درس صحبت شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

نام طرح درس : چادر زدن در دشت

اهداف: آشنایی با محیط خارج شهر و طبیعت ، احترام به محیط زیست ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : بستنی های خوشمزه

اهداف : آشنایی با نحوه ی نگه داری مواد غذایی ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : اختراع

اهداف :آشنایی با اختراعات ،ایجاد کنجکاوی ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : جنگل دایناسورها

اهداف: آشنایی با دایناسورها ،آشنایی با مکان های عمومی (موزه ) ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : هدیه ای برای طبیعت

اهداف : آشنایی با ویژگی های طبیعت و باز یافت ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ، بیان نظرات

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : ماشین مسابقه

اهداف : آشنایی با مسابقات ،آشنایی با رقابت صحیح ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ، بیان نظرات

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : اژدهای خجالتی

اهداف : آشنایی با رنگ ها ،آشنایی با احساس خجالت ،آشنایی با مفهوم شباهت ،مقایسه ،تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات 

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : بهار و هفت سین

اهداف : آشنایی با مراسم سنتی ایران ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات 

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس :ماه زیبا

اهداف : آشنایی با ماه و خورشید گرفتگی ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات   

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

نام طرح درس : آثار باستانی کشور من

اهداف : آشنایی با شهر ها ،اماکن مختلف ایران ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،پشتکار ،ایجاد علاقه به کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،تقویت مهارت کار با دست ،بیان نظرات ،علاقه به حفظ آن ها و احترام به اماکن تاریخی

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

  

نام طرح درس : سیرک 

اهداف : آشنایی با سیرک ، حیوانات سیرک ، شرایط نگهداری از آن ها ، تقویت کار با دست ،بیان نظرات ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط  و مشارکت ،احترام به مشاغل مختلف ، تقویت اعتماد به نفس

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

 

نام طرح درس : شهر کوچک ما 

اهداف : آشنایی با محیط شهری ،آشنایی با امکانات ورزشی ،هتل و..... تقویت کار با دست ،بیان نظرات ، تقویت مهارت حل مسئله ،تقویت مهارت برقراری ارتباط  و مشارکت ،احترام به مشاغل مختلف ، تقویت اعتماد به نفس 

 

در ابتدا قصه  مربوط به موضوع  گفته شد. در حین قصه از دانش آموزان سوالهای راجع به طرح درس پرسیده شد. دانش آموزان به صورت فردی سازه هایشان را ساختند و پس از آن به مرحله تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/GOZARESH/gozareshlego1.docx