پیش دبستانی مجتمع آموزشی پویش

اولیاء محترم پایه پیش دبستان گزارش فعالیت های دانش آموزان عزیزمان خدمتتان ارائه می گردد.

گزارش کار مهرماه 

گزارش تکمیلی:

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/pish/gozaresh/gozareshmehr.pdf

گزارش کار آبان ماه

گزارش تکمیلی

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/pish/gozaresh/gozareshaban.pdf

گزارش کلاس آموزش زبان در مهر ماه

گزارش کلاس آموزش زبان در آبان ماه