حضور پژوهشگران فعال  پویش در اولین کنفرانس بین‌المللی مخترعان و دانشمندان

حضور پژوهشگران فعال پویش در اولین کنفرانس بین‌المللی مخترعان و دانشمندان 

به نام خداوند علم و ادب 

یادگیری مبتنی بر پروژه

۱. سوال پیشران

۲.تلفیق دانش های موضوعی و تفکر

۳.شبیه سازی کار متخصصان

۴‌.همکاری

۵.ساخت یک محصول فناورانه

هدف اصلی پروژه های یادگیری، واقعی ساختن تجارب یادگیری و یادگیری از طریق مواجه ساختن کودکان با مسائل دنیای واقعی و تفکر درباره آن ها آغاز می شود.

مجتمع آموزشی پویش 

گزارش تصویری