وبینار تن آگاهی

تن‌آگاهی چیست و چگونه خودمراقبتی جنسی از حرف به عمل بدل خواهد شد؟
آیا می دانید در هر دوره سنی کودکانتان چه مفاهیمی در ارتباط با شناخت تن در ذهن کودک شکل می‌گیرد؟

مرز «کنجکاوی جنسی» و «بیداری جنسی» کجاست؟

ارزشمندی تن و حریم جسم را چگونه در ذهن کودکان درونی کنیم؟
«حیاورزی جنسی» اصلی مغفول در تربیت که با سرکوب کنجکاوی کودکان همراه شده است بایدها و نبایدهای تن‌آگاهی کودکان چیست؟

اگر شما هم حین رشد تنانه کودکانتان پرسشهایی از این دست دارید در سلسله نشستهای آنلاین مدرسه پویش با پدر و‌مادران همراه شوید.