افتخاری دیگر از بزرگ مردان پویش

افتخاری دیگر از بزرگ مردان پویش.