علوم 4/2

علوم 4/2

به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتواهای آموزشی زیر توسط خانم یادگاری جهت یادگیری بهتر شما عزیزان تهیه شده است.

yes   درس دوم علوم (درس انواع مخلوط ها قسمت اول)

yes درس دوم علوم (درس جداسازی مخلوط ها قسمت دوم)

yes درس سوم

yes درس چهارم (انرژی الکتریکی)

yes درس گرما و ماده

mail درس آهنرباها

mail درس آسمان در شب