کلاسهای مجازی زبان

mail     mail     mail     mail     mail     mail


 عرض سلام و احترام 

لینکهای مربوط به کلاسهای زبان 

توجه: دقت بفرمایید هر دانش آموز وارد لینک کلاس خود شوند

mail  کلاس سرکار خانم مجرد

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-classb

mail  کلاس های پیش دبستان  PRE SCHOOL

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-classpish1

(سرکار خانم پارسی نژاد)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-classpish

(سرکار خانم برومند)

 

( سرکار خانم نهاوندی )

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class1.5

 

 

 

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه اول

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.531E(سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3

(سرکار خانم احمدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3.5

(سرکار خانم هویدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class1.5

(سرکار خانم نهاوندی)


 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه دوم

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.531E     (سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3

(سرکار خانم احمدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3.5

(سرکار خانم هویدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه سوم

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.531E     (سرکار خانم ابراهیمی)

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3

(سرکار خانم احمدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3.5

(سرکار خانم هویدی)

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

 

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه چهارم و پنجم

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.531E    

              (سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3

(سرکار خانم احمدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class3.5

(سرکار خانم هویدی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class1.5

(سرکار خانم نهاوندی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-classpish

(سرکار خانم برومند)