فرم پیش ثبت نام 1403/1404

فرم پیش ثبت نام 1403/1404

نام دانش آموز خود را بنویسید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

این قسمت برای دانش آموزانی که قصد ثبت نام در میان پایه(دوم تا ششم) را دارند، الزامی می باشد.