به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتواهای آموزشی زیر توسط خانم مهرادپی برای یادگیری بهتر شما عزیزان تهیه گردیده است.

Alphabet

قسمت 1  و قسمت 2  و قسمت 3  و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7  و  قسمت 8  و  قسمت 9

Classroom Language 1

School things  

classroom commands

( the sound of a ( a-e , ai , ay

 ( The sound of ( ea- ee- y

(the sound of a ( i-e, ie, i

(The sound of (o- e , oa , oe

(The sound of( u-e , u-e , ui

(Sound of ( c- g- s

( Sound of ( Sh, Ch, Ph

(Teaching of (Th

 Colors

قسمت 1

Workbook

قسمت 1 و قسمت 2 و قسمت 3  و  قسمت 4  و قسمت5