به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتواهای آموزشی  جهت یادگیری بهتر شما تهیه گردیده است.

آموزش مفهوم (what is it)                                                               

قسمت 1 و قسمت 2

شغل ها : jobs

قسمت 1  و  قسمت 2

زمان های مختلف در شبانه روز

قسمت 1

دستورات کلاس درس

class room commands

classroom language 2

آموزش اسم مفرد

singular nouns

آموزش اسم جمع

Plural nouns

اسم مفرد و اسم جمع 

(Sigular and Plural form )

شمارش اعداد  (Number 1-10 ) 

(Number 1-10 )

Body parts

Body parts

(this is that is)

 (this is that is)       This- These , That- Those

(Teaching of colors)

Teaching of colors

( adjectives )

adjectives

Teaching of prepositions

(Teaching of prepositions)

Verbs

Verbs

who? , because

who? , because

انجام تمرین

انجام تمرین های un)it10 کتاب (1)up and away   و  انجام تمرین های unit11 کتاب (1)up and away  و  انجام تمرین های unit12&13 کتاب (1)up and away