مطالعات اجتماعی پنجم

به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتواهای آموزشی زیر توسط جناب آقای محرابی جهت یادگیری بهتر شما تهیه گردیده است.

 درس 4 : من عضو گروه هستم                                     درس 5 : جمعیت ایران( قسمت 1)   و  درس 5 : جمعیت ایران( قسمت 2)                                                       درس 6 : منابع آب

درس 7 : نواحی مهم صنعتی ایران                                  درس 8 : راه های حمل و نقل (1)                                                                                                      درس 9 : راه های حمل و نقل (2)

درس 10 : کشور ما چگونه اداره می شود؟                       درس 11 : کشورهای همسایه (1)                                                                                                      درس 12 : کشورهای همسایه (2)

درس 13 : حرکت های زمین                                        درس 14 : زندگی در نواحی مختلف جهان                                                                                             درس 16 : مدینه شهر پیامبر

درس 17 : سفر به کربلا (1)                                   درس 18 : سفر به کربلا (2)                                                                                                      درس 19 : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند.

درس 20 : وزیران کاردان ، شهرهای آباد                  درس 22 : بازسازی ویرانه ها