به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتواهای آموزشی جهت یادگیری بهتر شما عزیزان تهیه گردیده است.

آموزش زبان انگلیسی T.P.R

آموزش introduce yourself

Alphabet

Alphabet آموزش صدای Cc

Alphabet آموزش صدای D d قسمت 1  و  Alphabet آموزش صدای D d قسمت 2

Alphabet آموزش صدای Ee

Alphabet آموزش صدای Ff

Alphabet آموزش صدای Gg

Alphabet آموزش صدای Hh

Alphabet آموزش صدای Ii

Alphabet آموزش صدای Jj

Alphabet آموزش صدای Ll

Alphabet آموزش صدای Pp

workbook 

workbook  Dd                                         workbook  Kk                                workbook Mm                                         workbook  Nn                                   workbook Oo

workbook  Rr                                         workbook  Ss                                 workbook  Tt                                            workbook Uu                                   workbook Vv

 workbook  Yy                                 workbook Ww                                          workbook Xx                                  workbook  Zz