به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز محتوای آموزشی زیر توسط جناب آقای مجدآبادی جهت یادگیری بهتر شما آماده گردیده است.

آموزش محاسبات ذهنی، تکنیک ضرب اعداد:

 قسمت 1  و  قسمت2  و  قسمت 3

 آموزش محاسبات ذهنی، تکنیک مربع اعداد دورقمی با یکان 5 : 

قسمت 1

 آموزش محاسبات ذهنی، تکنیک ضرب سریع :

قسمت 1  و  قسمت 2  و   قسمت 3  و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7   و  قسمت 8  و  قسمت 9  و  قسمت 10  و  قسمت 11  و  قسمت 12  و  قسمت 13   و  قسمت 14

 آموزش محاسبات ذهنی، تکنیک تقسیم سریع :

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3   و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6

حل تست های ریاضی پیشرفته، مبحث الگوها

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3

تعداد مستطیل های یک صفحه شطرنجی

قسمت 1

حل مسائل ریاضی

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3  و  قسمت 4   و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7  و  قسمت 8  و  قسمت 9  و  قسمت 10  و  مسئله جاکلیدی  و  جایگشت دوری  و  مسئله صف  و  راهبرد روش های نمادین (1)  و  راهبرد روش های نمادین (2)

تست های حل مسئله

قسمت 1

تمرین های حل مسئله

قسمت 1  و  قسمت 2  و  قسمت 3  و  قسمت 4  و  قسمت 5  و  قسمت 6  و  قسمت 7  و  قست 8  و  قسمت 9  و  قسمت 9  و  قسمت 10  و  قسمت 11  و  قسمت 12  و  قسمت 13  و  قسمت 14  و  قسمت 15  و  قسمت 16  و  قسمت 17

مبحث تاس ها

قسمت 1  و  قسمت 2

هوش عددی

قسمت1 و  قسمت 2