قبولی پژوهشگران دبستان پویش در مسابقات جهانی دانشمندان و مخترعان ICIS

قبولی پژوهشگران دبستان پویش در مرحله اول داوری مسابقات جهانی دانشمندان و مخترعان ICIS 

به نام خداوند علم و ادب 

قبولی پژوهشگران دبستان پویش در مرحله اول داوری مسابقات جهانی دانشمندان و مخترعان ICIS بر خانواده بزرگ پویش و پژوهشگران مبارک.