کلاس های مجازی پایه های پیش دبستان  تا ششم

کلاس های مجازی پایه های پیش دبستان تا ششم

باسلام

دانش آموزان عزیز لینک کلاس مجازی در محیط آموزش مجازی SKY ROOM به تفکیک کلاس خدمتتان ارائه می گردد. این کلاس تنها در زمانیکه معلم اعلام می نماید باز می شود. 

mailکلاس پیش دبستانی آفتاب  :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classpishaftab


mailکلاس اول ستاره خانم کاشفی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class1setare


mailکلاس اول ماه خانم میکائیلی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class1mah


mailکلاس دوم سعدی خانم مهدیزاده :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class2sadi


mailکلاس دوم حافظ خانم عزیززاده :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class2hafez


mailکلاس سوم خیام خانم پالیوژ :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class3khayam


mail کلاس سوم عطار خانم توکلی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class3atar


mail کلاس سوم مولانا خانم بوداقلی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class3molana


mailکلاس چهارم فردوسی خانم ناصری دوست :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class4ferdosi


mailکلاس چهارم رودکی خانم چایچی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class4rodaki


mailکلاس پنجم باباطاهر (خانم عراقی ) :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class5babataher


mailکلاس پنجم شهریار  ( خانم عابدینی ) :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class5shahriyar


mailکلاس پنجم نظامی ( خانم فخرایی) :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class5nezami


mailکلاس ششم بیهقی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class6beyhaghi


mailکلاس ششم جامی  :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class6jami


mailاتاق جلسه :enlightenedenlightened

www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/meeting


mailاتاق مشاوره :enlightenedenlightened

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/moshvereh