کلاس های مجازی فَبک ( فلسفه برای کودک )


کلاس های مجازی فَبک ( فلسفه برای کودک ) 

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پیش دبستان مهتاب ( خانم سیمره )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پیش دبستان مهتاب ( خانم عسگری )

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پیش دبستان آفتاب ( خانم عسگری )

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پیش دبستان آفتاب ( خانم سیمره )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

 

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه اول ستاره ( خانم عسگری )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mail لینک کلاس مجازی فَبک پایه اول ستاره( خانم سیمره )

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه اول ماه ( خانم عسگری )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mail لینک کلاس مجازی فَبک پایه اول ماه ( خانم سیمره )

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه دوم حافظ ( خانم سیمره )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پایه دوم حافظ ( خانم عسگری)

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه دوم مولانا (خانم سیمره)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پایه دوم مولانا( خانم عسگری)

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak1

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه دوم سعدی ( خانم سیمره )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak2

mail لینک کلاس مجازی فبک پایه دوم مولانا ( خانم محمد خان )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak4

mail لینک کلاس مجازی فبک پایه دوم سعدی ( خانم محمد خان )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak4

mail لینک کلاس مجازی فَبک پایه سوم خیام ( خانم محمد خان )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak4

mail لینک کلاس مجازی فَبک پایه سوم عطار ( خانم پرگشایی)

http://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3

mailلینک کلاس  مجازی فَبک پایه چهارم فردوسی 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه چهارم رودکی 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3 

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه چهارم نظامی 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3

 mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه پنجم باباطاهر

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3 

mail لینک کلاس  مجازی فَبک پایه پنجم شهریار

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classfabak3