کلاسهای مجازی زبان

mail     mail     mail     mail     mail     mail


 عرض سلام و احترام 

لینکهای مربوط به کلاسهای زبان 

توجه: دقت بفرمایید هر دانش آموز وارد لینک کلاس خود شوند

 


 

mail  کلاس های پیش دبستان  PRE SCHOOL

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-

(سرکار خانم هلیا تقوامنش)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class5

(سرکار خانم نیوشا تقوامنش)

 

 

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه اول

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.53

(سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class5

(سرکار خانم نیوشا تقوامنش )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class6

(سرکار خانم هلیا تقوامنش)

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه دوم

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.53

      (سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class6

(سرکار خانم هلیا تقوامنش )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class5

(سرکار خانم نیوشا تقوامنش )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class8

(جناب آقای کریمی )

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه سوم

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.53

     (سرکار خانم ابراهیمی)

 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class5

(سرکار خانم نیوشا تقوامنش )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class8

(جناب آقای کریمی )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه چهارم 

https://www.skyroom.onlin/ch/pooyeshschool/english-class4.53  

              (سرکار خانم ابراهیمی)

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class8

(جناب آقای کریمی )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه پنجم

https://www.skyroom.onlin/ch/pooyeshschool/english-class7     

              (سرکار خانم فضلعلی زاده )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class8

(جناب آقای کریمی )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

ttps://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class9

(جناب آقای خزاعی )

 

mail  لینک کلاسهای مجازی زبان انگلیسی پایه ششم

https://www.skyroom.onlin/ch/pooyeshschool/english-class7     

              (سرکار خانم فضلعلی زاده )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class8

(جناب آقای کریمی )

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class4.57

(جناب آقای حسینی)

ttps://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/english-class9

(جناب آقای خزاعی )