فرم همکاری

به نام خداوند جان و خرد

همکار گرامی خواهشمند است به منظور آشنایی فرم ذیل را تکمیل فرمایید.

استحضار دارید که تکمیل این فرم تعهدی برای اشتغال شما در سال تحصیلی 1403-1402 ایجاد نخواهد نمود . بدیهی است پس از بررسی هایی که انجام می شود . برای مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد. 

پایه تحصیلی ، عنوان کادر اداری و رشته مربی فوق برنامه