علوم پنجم

به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان عزیز پایه پنجم محتوی های آموزشی درس علوم توسط آقای شریعت جهت یادگیری بهتر شما تهیه گردیده است.

 درس 1: زنگ علوم                                              درس 3: رنگین کمان                                              درس 4: برگی از تاریخ زمین

درس 5 : حرکت بدن                                              درس 6 : چه خبر ؟ (1)                                        درس 7 : چه خبر ؟ (2)

درس 8 : کارها آسان می شود (1)                            درس 9 : کارها آسان می شود (2)                             درس 10 : خاک با ارزش

درس 11 : بکارید و بخورید                                      درس 12 : از ریشه تا برگ