شهادت امیرالمومنین علی (ع)تسلیت باد

هیچ گناهکاری را نا امید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر گشته
و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته است

«امام علی (ع)»

شهادت امیرالمومنین حضرت علی ( ع ) تسلیت باد