روز جهانی کودک

    دنیای کودکان، دنیای زیباییست.

    دنیایی رنگارنگ مثل مدادرنگی هایشان.

    دنیایی شاد مثل بازی های کودکانه شان.

    با این تفاوت که سپیدی دل های پاک و سبزی صداقت های بی مانندشان، منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست. .

    روز کودک بر تمام کودکان دبستان پویش مبارک باد