یلدا مبارک

چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را

عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت . . .
یلدا مبارک

 

 

چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را

عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت . . .
یلدا مبارک