گوشه ای از فعالیت دانش آموزان در زنگ های لِگو و رباتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش های لِگو ( پایه های پیش دبستان و اول و دوم ) و رباتیک ( پایه های سوم و چهارم و پنجم و ششم ) منطبق بر طرح درس های استاندارد جهانی و ابزار تولید شده اروپایی در دبستان پویش اجرا می گردد.