مجتمع اموزشی پویش

مجتمع اموزشی پویش

سال تا سیس 1373

مقطع پیش دبستان و دبستان 

منطقه 6

کسب مقام در رشته پژوهش

منتخب پژوهش کشوری 

مسابقات علمی ازمون ها