علوم شناختی

علوم شناختی

در مجموعه ی پویش واحد درسی علوم شناختی برای کودکان در سه بخش، شناخت زمین و محیط زیست، نجوم ( باستان تا کیهان شناسی ) ، علوم مغز و اعصاب تقسیم می شود. هرکدام از این سه بخش در یک واحد درسی و به طور جداگانه در 10 جلسه توسط کارشناسان متخصص به شرح زیر آموزش داده می شود.

* شناخت زمین و محیط زیست: در این بخش به کودکان آموزش داده می شود که محیط زیست مجموعه ای از دانش های متفاوت در علم است که عوامل زیستی و غیرزیستی ( فیزیکی - شیمیایی ) و محیطی را شامل می شود. کودکان با تفاوت محیط زیست و طبیعت آشنا می شوند و با توجه به فضای آموزش در کلاس تجربه شبیه سازی اکوسیستم ها و زیست بوم های مختلف را خواهند داشت به آنها می آموزند که چه عواملی باعث رشد و نگهداری صحیح زیست بوم ها خواهد بود و چه عواملی باعث تخریب این بخش مهم خواهد شد. این واحد درسی توسط خانم مهندس دمیرچی و خانم دکتر خیاطی تدریس می شود.

* نجوم ( از زمان باستان تا کیهان شناختی ): خانم مهندس دشتی به دانش آموزان دبستان پویش اطلاعات گسترده ای در زمینه ی اخترشناسی و اجرام آسمانی ارائه می دهند. آنها می آموزند که در نجوم به شکل کلاسیک اجرام آسمانی مانند خورشید، ماه و ... چگونه است و می آموزند که نجوم کلاسیک تمرین هنر استفاده از چشم غیر مسلح برای درک آسمان است. 

در نجوم به شکل مدرن   به دانش آموزان آموزش داده می شود که اختراع تلسکوپ درصد دقیق اجرام آسمانی چه تأثیری در زندگی بشر داشته است و این بخش از واحد درسی علوم شناختی به دانش آموزان می آموزد که تخیل انسان و تلاش برای تبدیل آن به واقعیت شرایط زیستن را بر روی کره زمین آسانتر خواهد کرد. 

* علوم مغز و اعصاب : دانش آموزان در بخش علوم مغز و اعصاب با عملکرد مغز در روند یادگیری آشنا می شوند. سفر به موزه مغز و پژوهشگاه مغز جذابیت این واحد درسی را افزایش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری