اردو و بازدید

اردو و بازدید

اردو ها و بازدیدها

در تعریف اردو مطالب مختلفی بیان شده است . به طور کلی می توان گفت معنای اردو و تمرین زندگی است که اهداف مختلف اجتماعی ، پرورشی ، آموزشی ، و فرهنگی و ...برای آن ذکر شده است.

مجتمع آموزشی پویش در طول سالتحصیلی 5 تا 7 اردو و بازدید را برای هر پایه تحصیلی با توجه به اهداف آموزشی و پرورشی هر کلاس برگزار می نماید.