تقویم اجرایی و روز نگار -کتاب کار

تقویم اجرایی و روز نگار -کتاب کار

به نام خدا

برنامه آموزشی فرآیندی است که طی آن جایگاه دانش آموز را در هرلحظه از مسیر آموزش نشان می دهد و یاددهی را منظم تر می سازد.

دست اندرکاران آموزشی مجتمع آموزشی پویش تحقیقات زیادی در مورد چگونگی یادگیری دانش آموزان انجام داد اند ، تا بهترین روش ها را بررسی ، سازماندهی و ارائه اطلاعات به منظور به حداکثر رساندن یادگیری اثربخش ، در تابستان هر سال تحصیلی روزنگار و تقویم اجرایی دبستان پویش را تالیف می کنند که تمامی برنامه های اجرایی آموزشی در آن درج گردیده و اولین روز مهر به دانش آموزان ارائه می شود که عزیزانمان و خانواده های محترم روزانه از تمامی برنامه ها مطلع گردند .

     اهداف تقویم اجرایی و روزنگار

  1. تعیین هدف ، یافتن و ساختن راه وصول به آن

  2. تصیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

  3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده ، یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.

  4. ارتباط روزانه اولیای محترم با همکاران گرامی و دست اندرکاران آموزشی .

  5. مطلع بودن اولیای محترم از برنامه های اجرایی و جلسات مدرسه .

اهداف تالیف کتاب کار دبستان غیر دولتی پویش

کتاب کار تالیف شده از نوع تکامل یافته از تکالیف و تمرین عزیزانمان است و با آموزش های روان خود ( درسنامه ) جزء ابزار جدانشدنی از دانش آموزان و به کمک آن می توان از تکالیف نظام یافته ، موثر و مطلوبی بهره جست و ضمن سهولت در بحث یادگیری معنا دار و سرعت بخشیدن به فرآیند یاددهی – یادگیری ، انگیزه لازم جهت تداوم کار در فراگیران ایجاد شده .دست اندر کاران آموزشی دبستان پویش برای رسیدن مطلوبتر به اهداف آموزشی با توجه به شرایط ویژه فراگیران ، کتاب هایی را صرفا برای دانش آموزان این واحد آموزشی تالیف و مورد استفاده عزیزانمان قرار می گیرد.

گزارش تصویری